Nasz program i kadra

14 maja 2014 przez Kategoria: Strona Główna

Rozkład procentowy czasu przeznaczonego na zajęcia w przedszkolu:

 

Metodyka i dydaktyka w przedszkolu WYSEPKA – wykorzystywane metody pracy:

Metoda Pedagogika Zabawy

Pedagogika zabawy to symboliczna nazwa metodycznych poszukiwań ułatwiających pracę z grupą, proces uczenia. Proponuje działania dające członkom grupy możliwość rozwoju w atmosferze zaufania, wzajemnej akceptacji, bez względu na wiek i umiejętności, wyzwala aktywność twórczą  oraz ciekawość, ułatwia kontakty z innymi, ze sobą i otaczającą rzeczywistością. Ideą przewodnią jest wiara w człowieka i jego potencjalne możliwości.

Celem pedagogiki zabawy jest dostarczenie osobom, pracującym z różnymi grupami wiekowymi, metod oddziałujących na sferę emocjonalną człowieka, sprzyjających ujawnieniu pozytywnych uczuć wzmacniających poczucie akceptacji i bezpieczeństwa, wspomagających samodzielną aktywność.

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Metodę można stosować z dzieckiem w każdym przedziale wiekowym. Dzięki tej metodzie dzieci uczą się poznawać przestrzeń i zachowywać w niej. Ćwiczenia są dobrą zabawą, której często towarzyszą krzyki i śmiech, co pozwala na ujście napięć i emocji nagromadzonych w dzieciach. Oparte są na ruchu, dotyku i na wzajemnych relacjach fizycznych osób wspólnie ćwiczących.

W metodzie tej wyróżniamy następujące kategorie ruchu wyzwalane przez:

1. Ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała.

2. Ćwiczenia pomagające zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu.

3. Ćwiczenia ułatwiające nawiązanie kontaktu i współpracy z drugim dzieckiem oraz z grupą.

4. Ćwiczenia twórcze.

Metoda Carla Orffa

Metoda polega na przetwarzaniu słów np. wierszy, wyliczanek na rytm wystukiwany na instrumentach perkusyjnych i dodaniu odpowiednio dobranej melodii, a wszystko to powiązane ruchem twórczym lub odtwórczym o różnej dynamice i intensywności. Twórca metody uważał, że ćwiczenia gimnastyczne należy ściśle połączyć z działaniami rytmiczno-muzycznymi oraz kulturą słowa. Nadrzędnym zadaniem tej metody jest rozbudzanie fantazji, rozwijanie inwencji twórczej i wrażliwości estetycznej oraz kształcenie przyszłych odbiorców muzyki. Zajęcia prowadzone tą metodą doskonalą percepcję słuchową, wspierają rozwój emocjonalny i intelektualny dzieci.

Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

Założeniem metody jest jednoczesne usprawnianie czynności analizatorów: wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno-ruchowego, czyli integracji percepcyjno-motorycznej ważnej w procesie kształtowania u dzieci gotowości do czytania i pisania. Zajęcia prowadzone MDS mają stałą strukturę. Wyróżnia się: zajęcia wprowadzające, zajęcia właściwe (ćwiczenia ruchowe, ruchowo-słuchowe i ruchowo – słuchowo – wzrokowe) i zajęcia końcowe. Celem metody jest wielozmysłowe poznanie wzorów graficznych oraz liter alfabetu.

Metoda Dziecięca Matematyka

Celem metody jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci, zwłaszcza na obszarze kształtowania pojęć matematycznych, ćwiczenie odporności emocjonalnej dziecka oraz budowanie pozytywnego obrazu samego siebie. Metoda E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej sprzyja również stymulowaniu uzdolnień matematycznych u dzieci, dobrze przygotowuje do nauki matematyki w szkole. Założenia metody Dziecięca Matematyka:

•          kształtowanie w umysłach dzieci rozumowania na odpowiednim poziomie oraz stosowania logiki, którą nazywa się operacyjną,

•          kształtowanie odporności emocjonalnej potrzebnej do podjęcia wysiłku intelektualnego w sytuacjach trudnych oraz pełnych napięć,

•          najważniejsze są osobiste doświadczenia dziecka,

•          odpowiednią organizację zajęć, wypełnionych zabawami, ciekawymi zadaniami i grami

 

Opis zajęć prowadzonych w WYSEPCE:

Język angielski – Kokosowa Wyspa

Link: Opis zajęć.

Zajęcia przyrodniczo-eksperymentalne.

Link: Opis zajęć.

Zajęcia z chustą Klanzy.

pdf-icon    Zabawy z wykorzystaniem chusty Klanzy

Zajęcia informatyczno-przyrodnicze

pdf-icon    Program zajęć informatyczno-przyrodniczych

 

Link: Kadra przedszkola WYSEPKA